• چگونه مشکلات را با روش های خلاقانه حل کنیم؟

    یک عامل اجرایی کسی است که انتظار نتیجه داشته باشد. شما تا میزانی یک عامل اجرایی هستید که نتیجه از شما توقع می‌رود. برای مدیر یا مجری بودن نیازی به داشتن دفترکار و پرسنل نیست. کاری که...

    • Posted 9 years ago
    • 0