وضعیت بازار را بررسی کنید

By on August 5, 2011

قبل از شروع هر نوع تجارت آنلاین یا غیر آنلاین، باید از بازاری که تصمیم دارید وارد آن شوید، آگاهی کامل کسب کنید.
هیچوقت با چشم بسته وبدون بررسی، یک تجارت را شروع نکنید.

در این برنامه به موارد مهمی اشاره می شود که بهتر است قبل از شروع یک فعالیت تجاری، به آنها فکر کنید تا امکان موفقیت شما در آن فعالیت ازایش یابد.

About Editor

You must be logged in to post a comment Login