قوی ترین عامل انگیزشی شما در کار چیست؟

By on August 26, 2011

دانشمندان و محققین در زمینه های مختلف روان شناسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره سال ها است که تئوری های متعددی را ارائه کرده اند که هر یک از جنبه های خاصی به عوامل اصلی تحریک کننده افراد در محیط کار (و حتی زندگی) پرداخته و راه کار ارئه کرده اند.

در این ویدئوی بسیار جالب، یک تحقیق بسیار دقیق مطرح شده است که درس های بسیار آموزنده و تاثیر گذاری برای همه دارد. چه شما که به عنوان کار آفرین در حال فعالیت هستید، چه شما که به عنوان مدیر شرکت، مدیر منابع انسانی و خلاصه در رده های مختلف کاری، در این ویدئو مطالب بسیار جالبی را خواهید یافت.

این ویدئو به اندازی کافی گویا و دقیق هست که نیازی به توضیحات اضافی ندارد و بدون مقدمه، شما را به دیدن آن دعوت می کنم.

امیدوارم در دیدن ویدئو های یوتیوب، با اشکال مواجه نشوید. جهت مشاهده، این جا کلیک نمایید.

About Editor

One Comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply